Kamal Abu Aisha

Poste: 
Contrôleur financier
Pays: 
Jordanie
Email: 
kamal.abuaisha(.)efi-ife.org
Tel: 
+962 77 0707020